1. Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)


Đề bàiXét hai hàm số y = x và y = x + 2.-          Hãy điền các giá trị tương ứng vào ô trống ở bảng sau:x012y = x0  y = x + 22   -          Vẽ đường thẳng cho bởi y =...
Đề bài Vẽ các điểm \(O\left( {0;0} \right),M\left( {1;1} \right)\) thuộc đường thẳng \(y = x.\) Vẽ các điểm \(A\left( {0;2} \right),B\left( {1;3} \right)\) thuộc đồ thị hàm số\(y = x + 2\) lên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.Tính...
Đề bàiVẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2x + 1\) và \(y =  - 2x + 2\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất \(y = ax + b,\,\,\left( {a...