1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế


Đề bàiDùng phương pháp thế để giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 5\\3x + 2y = 8\end{array} \right.\)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 5\\3x + 2y = 8\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 5 -...
Đề bàiHãy điền vào chỗ trống:Xét hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - y = 2\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\2x + y = 1\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)Từ (1) ta có: \(x = 2 +...\)Thế x vào (2) ta có: \(2(......) + y =...
Đề bàiGiải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế \(\left\{ \begin{array}{l}4x - y = 1\\8x - 2y = 3\end{array} \right.\)Bằng minh hoạ hình học, hãy giải thích tại sao hệ phương trình trên vô nghiệm.Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}4x...
Đề bàiDùng phương pháp thế để giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 1\\3x - 6y = 3\end{array} \right.\)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 1\\3x - 6y = 3\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2y +...