1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh …