1. Hệ thức Vi – ét


Đề bàiKhi tìm tổng và tích hai nghiệm của phương trình \({x^2} + 2x + 5 = 0\), các bạn An và Châu cho rằng: Theo em, bạn nào đúng?Lời giải chi tiếtBạn Châu trả lời đúng. Trước khi tìm tổng...
Đề bàiKhông giải phương trình, hãy tính tổng và tích hai nghiệm của các phương trình sau:a) \(5{x^2} - 2x - 1 = 0\)       b) \( - {x^2} + 5x + 2 = 0\)Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho phương trình bậc hai \(2{x^2} - 3x - 5 = 0\)a) Xác định các hệ số a, b, c và tính các tỉ số \( - \dfrac{b}{a}\) và \(\dfrac{c}{a}\)b) Giải phương trình.c) Tính tổng và tích hai nghiệm...