1. Phương trình bậc hai một ẩn


Đề bàiTrong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? Hãy chỉ rõ các hệ số của a, b, c của những phương trình đó:a) \(2{x^2} + \dfrac{1}{4} = 0\)         b) \({x^2} + 5x -...
Đề bàiĐiền vào chỗ chấm: Một tấm thảm trải sàn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m.Biết diện tích tấm thảm bằng 24 m2. Tìm chiều dài và chiều rộng tấm thảm.Gọi x (m) là chiều rộng tấm...
Đề bàiĐể giải phương trình \(2{x^2} + 3x = 15x\), bạn Huy đã thực hiện như sau:\(2{x^2} + 3x = 15x \Leftrightarrow 2x + 3 = 15\) (chia hai vế của phương trình cho x)\( \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \(2{x^2} + 3x = 0\)b) \({x^2} - 2x - 15 = 0\)c) \(4{x^2} - 9 = 0\)Lời giải chi tiết \(\begin{array}{l}a)\;2{x^2} + 3x = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {2x + 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[...
Đề bàiKhi cầu thủ sút thì độ cao h (m) của trái bóng đạt được trong thời gian t (giây) được tính bởi công thức: \(h = t(5t - 30)\). Em hãy tìm thời gian quả bóng di chuyển từ...
Đề bàiLinh và Đan cùng giải phương trình \({x^2} + 2x - 8 = 0\) Theo em, bạn nào giải đúng? Tại sao bạn còn lại giải không đúng?Lời giải chi tiếtTheo em bạn Đan giải đúng.Bạn Linh giải sai vì...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \(3{x^2} - 54 = 0\)b) \(x(x - 14) + 20 = 0\)c) \(2{x^2} - 5x + 3 = 0\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐưa về phương trình tích để làmLời giải chi tiếta)...
Đề bàiĐiền vào chỗ chấm:Giải các phương trình sau:a) \({x^2} - 12 = 0 \Leftrightarrow {x^2} =... \Leftrightarrow x =  \pm... \)\(\;\Leftrightarrow x =  \pm 2\sqrt 3 \)b) \({(x - 3)^2} = 5 \Leftrightarrow x - 3 =... \)\(\;\Leftrightarrow x...