1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.


Đề bàiĐi xe đạp trong 1 phút thì tiêu hao 10 ca-lo, cùng thời gian đó thì bơi lội sẽ tiêu hao 18 ca-lo. Bạn An cần bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động trên để tiêu hao tổng...
Đề bàiXét phương trình \(2x + y = 1\)  (2)Ta có: \(2x + y = 1 \Leftrightarrow y = 1 - 2x\)  (chuyển vế)Hãy điền giá trị thích hợp vào bảng sau:\(x\)-2-10\(y = 1 - 2x\)5  Hãy biểu diễn các nghiệm...
Đề bàiHãy nêu hai nghiệm của phương trình \(2x + y = 3\)Lời giải chi tiếtCặp số \(\left( {1;1} \right)\) là một nghiệm của phương trình \(2x + y = 3\).Cặp số \(\left( {0;3} \right)\) là một nghiệm của phương...
Đề bàiCho phương trình\(0x + 3y = 3\)với các nghiệm \((x = 0;y =...),(x = 1;y =...),\)\(\;(x = 2;y =...)\)Biểu diễn các nghiệm của phương trình sau lên mặt phẳng Oxy. Em có nhận xét gì về tính thẳng hàng...
Đề bàiTìm ba nghiệm của phương trình \(2x + 0y = 2\) và biểu diễn các nghiệm vừa tìm lên mặt phẳng tọa độ Oxy. Ba điểm này có thẳng hàng hay không?Lời giải chi tiếtTa có: \(2x + 0y...
Đề bàiCho phương trình  \(x - 2y = 1\). Hãy viết nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy.Lời giải chi tiếtXét phương trình \(x - 2y = 1\)\(\Leftrightarrow x -...
Đề bàiHãy xác định các hệ số a, b, c trong các phương trình bậc nhất hai ẩn sau:\(3y - 6x =  - 2\)Lời giải chi tiết\(3y - 6x =  - 2 \Leftrightarrow 6x - 3y = 2\)Do đó \(a...