14 trừ đi một số: 14 – 8


Đề bài1. Tính nhẩm:a) 9 + 5 =                8 + 6 =                      7 + 7 =    5 + 9 =    ...