15, 16, 17, 18 trừ đi một số


Đề bài1. Tính:2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?Lời giải chi tiết1. 2.