2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Đề bàiDùng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:a) \(7{x^2} - 3x + 2 = 0\)b) \(3{x^2} - 2\sqrt 3 x + 1 = 0\)c) \( - 2{x^2} + 5x + 2 = 0\)Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiChứng tỏ rằng phương trình \({x^2} - 250x - {m^2} = 0\) (m là tham số) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.Lời giải chi tiếtTa có: \(a = 1;b =  - 250;c =  - {m^2}\)+) TH1:...
Đề bàiCho phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0)\) và có a và c trái dấu. Hãy nhận xét dấu của \(\Delta \)  từ đó nhận xét về sự có nghiệm của phương trình.Lời giải chi...
Đề bàiĐiền vào chỗ chấm:a) Nếu \(\Delta  > 0\) thì từ phương trình (2) suy ra \(x + \dfrac{b}{{2a}} =  \pm.............\)Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm x1 = …………….; x2 = …………….b) Nếu \(\Delta  = 0\) thì từ...