2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a khác 0)


Đề bàiCăn cứ vào bảng giá trị trên, hãy điền tọa độ tương ứng cho các điểm A(1;…), B(2;…), O(0; 0), A’(-1; 1), B’(-2; 4), C’(-3;…) và biểu diễn các điểm vừa tìm được trên mặt phẳng tọa độ. Nối...
Đề bàiNhận xét một vài đặc điểm về đồ thị hàm số \(y = {x^2}\):- Mọi điểm khác gốc O đều nằm phía ………………….trục hoành.- Hai điểm A và A’ (B và B’; C và C’) đối xứng qua trục...
Đề bàiLập bảng giá trị rồi vẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2{x^2}\) và  \(y =  - 2{x^2}\).Lời giải chi tiếtBảng giá trị x-2-1012 \(y = 2{x^2}\)82028 \(y =  - 2{x^2}\)-8-20-2-8 Vẽ đồ thị các hàm số...
Đề bàiXét hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\). Hãy điền các giá trị tương ứng của y trong bảng sau:\(x\)-4-2-10124\(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)               Lời giải chi tiết  \(x\)-4-2-10124 \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\) -8 -2 \( - \dfrac{1}{2}\) 0 \( - \dfrac{1}{2}\) -2 -8
Đề bàiVới các cặp tọa độ vừa tìm được trong Hoạt động 7. Hãy xác định các điểmE (4; …), E’(-4; …), M(2; …), M’(-2; …), N(1; …), N’(-1; …) trên mặt phẳng tọa độ. Ta có đồ thị hàm...
Đề bàiĐiền vào chỗ chấm:Nhận xét một vài đặc điểm về đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\):- Mọi điểm khác gốc O đều nằm phía ……………..trục hoành.- Hai điểm E và E’ (M và M’, N và...