2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số


Đề bàiHãy điền vào chỗ trống:Xét hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 3\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\3x + 2y = 1\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)Cộng từng vế của hai phương trình (1) và (2) thì:\(...x =... \Leftrightarrow x =...\)Suy ra y...
Đề bàiHãy dùng phương pháp cộng đại số để tìm hệ phương trình mới tương đương với hệ phương trình sau: \(\left\{ \begin{array}{l}6x - 3y = 3\\ - 6x + 5y = 3\end{array} \right.\)Lời giải chi tiết\(\left\{ \begin{array}{l}6x - 3y...
Đề bàiDùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}5x - 3y = 8\\2x - 4y = 6\end{array} \right.\)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}5x - 3y = 8\\2x - 4y = 6\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}20x -...
Đề bàiHãy dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\7x - 5y = 17\end{array} \right.\)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l} - 2x + 15y =  - 32\\7x - 5y...