2. Liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của một góc


Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c như hình 8.Đặt \(\widehat {ABC} = x\).Tính sinx, cosx, tanx, cotx theo a, b, c rồi dùng kết quả đó để...
Đề bàiCho biết \(\cos {60^o} = \dfrac{1}{2}\). Tính \(\sin {60^o},\tan {60^o},\cot {60^0}\).Lời giải chi tiếtTa có: \({\sin ^2}{60^o} + {\cos ^2}{60^o} = 1\)\(\Rightarrow \sin {60^o} = \sqrt {1 - {{\cos }^2}{{60}^o}}  \)\(\,= \sqrt {1 - \dfrac{1}{4}}  = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)\(\tan...