2. Tính chất


Đề bàiTính:a) \(\sqrt[3]{{125}} - \sqrt[3]{8} - 2\sqrt[3]{{27}}\);b) \(\sqrt[3]{{125}} - \sqrt[3]{{54}}.\sqrt[3]{4}\).Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}a)\;\;\sqrt[3]{{125}} - \sqrt[3]{8} - 2\sqrt[3]{{27}}\\ = \sqrt[3]{{{5^3}}} - \sqrt[3]{{{2^3}}} - 2\sqrt[3]{{{3^3}}}\\ = 5 - 2 - 2.3\\ =  - 3.\end{array}\)       \(\begin{array}{l}b)\;\;\sqrt[3]{{125}} - \sqrt[3]{{54}}.\sqrt[3]{4}\\ = \sqrt[3]{{{5^3}}} -...
Đề bàiTính và so sánh: a) \(\sqrt[3]{{27}}\)  với \(\sqrt[3]{{64}}\);   b) \(\sqrt[3]{{8.27}}\) với \(\sqrt[3]{8}.\sqrt[3]{{27}}\); c) \(\sqrt[3]{{\dfrac{{64}}{{125}}}}\) với \(\dfrac{{\sqrt[3]{{64}}}}{{\sqrt[3]{{125}}}}\).Lời giải chi tiếta) Ta có: \(27 < 64 \Rightarrow \sqrt[3]{{27}} < \sqrt[3]{{64}}.\)b) Ta có:\(\sqrt[3]{{8.27}} = \sqrt[3]{{{2^3}{{.3}^3}}} = \sqrt[3]{{{{\left( 6 \right)}^3}}} = 6.\)\(\sqrt[3]{8}.\sqrt[3]{{27}} = \sqrt[3]{{{2^3}}}.\sqrt[3]{{{3^3}}} =...