26 + 5


Đề bài1. Tính:2. Số?3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?4. Đo độ dài các đoạn thẳng AB,...