3. Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b (a khác 0)


Đề bàiCho đường thẳng y = x + 2. Đường thẳng này cắt trục Ox tại điểm A, em hãy xác định tọa độ của điểm A.Chọn một điểm T thuộc đường thẳng và có tung độ dương, hãy xác...
Đề bàiHãy xác định góc của các đường thẳng \(y = 3x + 3,y =  - 2x + 2\) với trục Ox.Lời giải chi tiết+)Xác định góc của các đường thẳng \(y = 3x + 3\) với trục Ox.Đường thẳng...
Đề bài Hãy xác định góc tạo bởi hai đường thẳng y = 2x – 1 và y = 2x + 1 với trục Ox. Hai góc đó có bằng nhau không?Lời giải chi tiết Đường thẳng \(y = 2x - 1\)...
Đề bàiĐường thẳng y = 4x – 2 có hệ số góc là bao nhiêu?Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐường thẳng \(y = ax + b\,\,\) có hệ số góc là a.Lời giải chi tiếtĐường thẳng y = 4x...
Đề bài Cho ba đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):y = 0,5x + 2;\left( {{d_2}} \right):y = x + 2;\)\(\,\left( {{d_3}} \right):y = 2x + 2\) được vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ. Hãy xác định các góc \({\alpha _1},{\alpha _2},{\alpha...
Đề bài Cho ba đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):y =  - 0,5x + 2;\)\(\,\left( {{d_2}} \right):y =  - x + 2;\left( {{d_3}} \right):y =  - 2x + 2\) được vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ. Hãy xác định các góc...