36 + 15


Đề bài1. Tính: 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:a) 36 và 18;              b) 24 và 19;                 c) 35 và 26.3. Giải toán...