5. Tìm căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay


Đề bàia) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau:\(16;{5^2} - {4^2};\left( {17 - 5} \right).\left( {17 + 5} \right);\)\(\,{\left( {\sqrt 7  - 2} \right)^2};\)\(\,{\left( {\sqrt {11}  + 2} \right)^2};{\left( {3 - 2\sqrt...