5. Tìm tỉ số lượng giác bằng máy tính cầm tay


Đề bàiDùng máy tính cầm tay để tính góc nhọn x, biết sinx = 0,650.Bạn Lan tìm được kết quả \(x = 40,{542^o}\).Bạn Cúc tìm được.Theo em, bạn nào đúng?Lời giải chi tiếtBạn Cúc đúng.
Đề bàiDùng máy tính cầm tay tính:a) \(\sin {76^o};cos{31^o};\tan {83^o};\cot {88^o}\) (làm tròn đến hai chữ số thập phân)b) Góc y trong mỗi trường hợp sau ( làm tròn đến độ ): \(\cos y = 0,79;\cot y = 2,44\).Lời giải...