52 – 28


Đề bài1. Tính: 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 72 và 27;                 b) 82 và 38;              ...