6 cộng với một số: 6 + 5


Đề bài1. Tính nhẩm:6 + 6 =               6 + 7 =                 6 + 8 =                  6 +...