65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29


Đề bài1. Tính:2. Số?3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?Lời giải chi tiết1. 2. 3. Số tuổi của mẹ năm nay là65 - 27 = 38 ( tuổi )Đáp số: 38 tuổi.