A. Come in – Unit 2 trang 13 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6


A. COME IN1. Match the words in column A with the words in column B. Then write them down.Nối từ ở cột A với từ ở cột B. Sau đó viết chúng xuống bên dướiABComeSitOpenStandCloseyour bookupinyour bookdown  a).........................                  b).........................         ...

A. COME IN

1. Match the words in column A with the words in column B. Then write them down.

Nối từ ở cột A với từ ở cột B. Sau đó viết chúng xuống bên dưới

A

B

Come

Sit

Open

Stand

Close

your book

up

in

your book

down 

 

a)…………………….                  b)…………………….                 e)……………………..

c)…………………….                  d)…………………….

 

Đáp án:

a) come in                       c) open your book                  e) close your book 

b) sit down                      d) stand up

 

2. Write the sentences – Viết câu

A. Come in - Unit 2 trang 13 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

A. Come in - Unit 2 trang 13 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6


Đáp án:

a) come in                                         c) stand up                                 e) sit down

b) open your book                            d) close your book


3. Find the words in the boxes: come, stand, close, open, in, sit, up, down. – Tìm các từ sau trong bảng

C

O

M

E

A

N

I

O

X

W

K

L

A

L

U

W

Q

B

C

L

A

D

E

S

R

U

O

p

D

I

E

S

N

Z

S

I

T

D

H

S

O

A

Q

A

R

Q

I

U

M

I

I

A

E

R

T

R

L

Y

T

A

L

U

K

J

P

S

U

P

O

O

A

E

E

P

X

L

R

I

L

H

P

P

X

I

T

Y

D

O

W

N

M

U

E

A

Y

S

Z

I

R

M

E

Y

E

1

N

G

I

N

A

O

Y

T

N

P

E

M

I

J

P

O

P

L

P

I

T

Z

T

W

T

L

G

P


Đáp án:
A. Come in - Unit 2 trang 13 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6
 
 

4. Complete the missing letters. Hoàn thành những chữ cái còn thiếu

a) g_ _db_e

b) s_ _nd

c)  _ow_ 

d) s_t

e) 0_ _n

 

Đáp án:

a) goodbye

b) sound

c) down

d) sit 

e) open