Ai đã đặt tên cho dòng sông


Bố cục của đoạn trích: 2 phần- Phần 1 (từ đầu đến quê hương xử sở): thủy trình của sông Hương- Phần 2 (còn lại): dòng sông của lịch sử thơ caCâu 1:a. Sông Hương vùng thượng lưu mang vẻ...