B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 7 – Sách bài tập Sinh học 8


Bài 1. Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào?* Lời giải:Tính chất sống của tế bào biểu hiện ở các đặc điểm sau:- Tế bào luôn trao đổi chất với môi trường thông qua máu và...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .Bài 1. Tế bào động vật cóA. Màng tế bào mỏng.                          B. Không có lục lạp.C. Có không bào nhỏ, có trung thể.D. Cả A, B và C.Bài 2. Tế bào...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 8. Mô biếu bì gồmA. Các cấu trúc có cùng chức năng.B. Các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.C. Các tế bào chuyên...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 13. Nơron li tâm có đặc điểmA. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.B. Nó thân nằm ngoài trung ương...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 17. Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các câu sau cho phù hợpBài 23. Tế bào là …(l)... và cũng là...(2)... của cơ thể. Tế bào được bao bọc bởi....(3)... có chức năng thực hiện trao...
Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.Bài 28.Cột 1Cột 2Cột 31. Màng sinh chất2. Lưới nội chất3. Ti thể4. Bộ máy Gôngi5. Ribôxôm6. NhânA. Tổng hợp prôtêin.B. Trung...
Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi s vào ô trống:Bài 30.CâuĐúngSai1. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích..  2. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận...