B. Numbers – Unit 3 trang 27 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6


B. NUMBERS1 Write the answers in words. - Viết câu trả lời bằng chữa) 10 + 5 = fifteen                            h) 103 - 65 =...b) 40: 2 =...                     ...

B. NUMBERS

1 Write the answers in words. – Viết câu trả lời bằng chữ

a) 10 + 5 = fifteen                            h) 103 – 65 =…

b) 40: 2 =…                                   i) 414: 6 =…

c) 50 – 4 =…                                   j) 20 x 2 =…

d) 17 x 3 =…                                  k) 28 + 48 =…

e) 22 + 33 =…                                l) 62 + 37 =…

f) 12 x 7 =…                                   m) 63 + 9 =…

g) 18 x 5 =…                                   n) 81: 3 =…

 

Đáp án:

a) fifteen                                           h) thirty-eight

b) twenty                                           i) sixty-nine

c) fourty-six                                       j) fourty

d) fifty-one                                        k) seventy-six

e) fifty-five                                         l) ninety-nine

f) eighty-four                                     m) seventy-two

g) ninety                                            n) twenty-seven

 

2. Write the plurals of the words. – Viết số nhiều của các từ sau                     

window                            clock

stereo                              table

bench                              lamp

student                           couch

stool                               person

 

Đáp án:

windows                           clocks

stereos                             tables

benches                            lamps

students                           couches

stools                               people

 

3   Complete the sentences. – Hoàn thành các câu sau

                          How many ___ are there?

                          There are ___ ___ / There is ___ ___

a)   How many tables are there? There ___ twenty-five ___

b)   How ___ teachers ___ there? ___ is one teacher.

c)    How ___ windows ___ ___? There ___ four ___

d)  ___ ___ students ___ ___? ___ ___ fifty ___

e)   ___  ___ televisions ___? ___ ___ one ___

 

Đáp án:

a) are – tables

b) many – are – There

c) many – are there – are – windows

d) How many students are there? – There are fifty students

e) How many televisions are there? – There is one television

 

4. Write the dialogues – Viết đoạn hội thoại

B. Numbers - Unit 3 trang 27 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

 

Đáp án:

C: How many lights are there? – D: There are four lights

E: How many clocks are there? – F: There is one clock

G: How many televisions are there? – H: There is one television

I: How many books are there? – J: There are nineteen books

K: How many telephones are there? – L: There is one telephone

M: How many armchairs are there? – N: There are three armchairs

O: How many couches are there? – P: There is one couch

Q: How many tables are there? – There is one table

S: How many chairs are there? – There are six chairs

 

5. Write the plurals of the following words. – Viết số nhiều của các từ dưới đây

stool                      door                      chair

clock                     eraser                     bag

student                  couch                    nurse

teacher                  lamp                     board

stereo                    table                      case

 

Đáp án:

stools                      doors                      chairs

clocks                     erasers                     bags

students                  couches                    nurses

teachers                  lamps                      boards

stereos                    tables                       cases

 

 

6. Put the words in the exercise 5 in the correct column of /s/, /z/, and /-iz/ according to the pronunciation of the final endings – Đặt các từ ở bài 5 vào cột đúng theo cách phát âm của âm đuôi là /s/, /z/, và /-iz/

/s/

/z/

/-iz/

clocks

doors

couches

 

Đáp án:

/s/

/z/

/-iz/

clocks

doors

couches

students

chairs

nurses

lamps

stools

cases

 

erasers 

 

 

bags

 

 

teachers

 

 

stereos

 

 

boards

 

 

7. Write the words of the following numbers. – Viết các số sau dưới dạng từ ngữ

10                     20                   43

13                     87                   53

95                     21                   88

35                     32                   74

47                     61                   66

56                     72                   67

 

Đáp án:

10  ten                       20  twenty                     43  fourty-three

13  thirteen                87 eighty-seven              53  fifty-three

95  ninety-five            21  twenty-one               88  eighty-eight

35  thirty-five             32  thirty-two                 74  seventy-four

47   fourty-seven        61  sixty-one                  66  sixty-six

56  fifty-six                72  seventy-two              67  sixty-seven