Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác


Tóm tắt: Ba cống hiến vĩ đại của Các MácVăn bản là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác. Trong đó ông giới thiệu về khoảnh khắc Mác – một trong số những nhà tư tưởng vĩ đại...