Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán 4


  Đề bài1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:530dm2 = … cm2                               84600cm2 = … dm2           13dm2 29cm2 = … cm2                      300dm2 = … m2         ...

  Đề bài

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  530dm2 = … cm2                               84600cm2 = … dm2           

  13dm2 29cm2 = … cm2                      300dm2 = … m2                    

  10km2 = … m                                 9 000 000m2 = … km2

  2. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

  a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km;

  b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

  3. Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là:

  Hà Nội: 921km2

  Đà Nẵng: 1255km2

  TP. Hồ Chí Minh: 2095km2

  a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng; Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

  b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

  4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng \( \frac{1}{3}\) chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

  5. Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán 4

  Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

  a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất?

  b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

   

  Lời giải chi tiết

  1. 

  530dm2 =  53000cm2                        84600cm2 =  846dm2     

  13dm2 29cm2  = 1329cm2                 300dm2 = 3m2              

  10km2 =  10000000m2                      900000m2 =  9km2 

  2. 

  a) Diện tích khu đất là:         5 x 4 = 20 (km2)

  b) Ta có 8000m = 8km

      Diện tích khu đất là:         8 x 2 = 16 (km2)

  3. 

  a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng (vì 921km< 1255km2).

      Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh (vì 1255km< 2095km2).

      Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội (vì 2095km2  > 921km2)

  b) Thành  phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất. Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

  4.

     Chiều rộng của khu đất là:        3: 3 = 1 (km)

     Diện tích khu đất là:                 3 x 1 = 3(km2)

                                                           Đáp số: 3km

  5. a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất (2952 người /km ).

      b) Ta có: 2375: 1126 = 2 dư 123.

       Vậy mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

  Bài tập cùng chuyên mục