Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 SGK Toán 2


  Đề bàiBài 1: Tính nhẩm:a)5 x 3 =                  5 x 8 =                    5 x 2 = 5 x 4 =                  5 x 7 =    ...

  Đề bài

  Bài 1: Tính nhẩm:

  a)

  5 x 3 =                  5 x 8 =                    5 x 2 = 

  5 x 4 =                  5 x 7 =                    5 x 9 =

  5 x 5 =                  5 x 6 =                    5 x 10 =

  b)

  2 x 5 =                  5 x 3 =                    5 x 4 =

  5 x 2 =                  3 x 5 =                    4 x 5 =

  Bài 2: Tính (theo mẫu):

  Mẫu: 5 x 4 – 9 = 20 – 9 = 11

  a) 5 x 7 -15 =

  b) 5 x 8 – 20 =

  c) 5 x 10 – 28 = 

  Bài 3: Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Liên học được bao nhiêu giờ?

  Bài 4: Mỗi can đựng được 5 l dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

  Bài 5: Số?

  a) 5; 10 ; 15; 20;…. ;

  b) 5 ;8; 11; 14;…;….

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 5 x 3 = 15                  5 x 8 = 40                   5 x 2 = 10

      5 x 4 = 20                  5 x 7 = 35                   5 x 9 = 45

      5 x 5 = 25                  5 x 6 = 30                  5 x 10 = 50

  b) 2 x 5 = 10                  5 x 3 = 15                    5 x 4 = 20

      5 x 2 = 10                  3 x 5 = 15                    4 x 5 = 20

  2.

  a) 5 x 7 -15 = 35 – 15 = 20

  b) 5 x 8 – 20 = 40 – 20 =20

  c) 5 x 10 – 28 = 50 – 28 = 22

  3.

  Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là:

  5 x 5 = 25 (giờ)

  Đáp số: 25 giờ

  4.

  Số lít dầu đựng trong 10 can là:

  5 x 10 = 50 (l)

  Đáp số: 50 l

  5.

  a) 5; 10 ; 15; 20; 25; 30

  b) 5 ;8; 11; 14; 17; 20

  Bài tập cùng chuyên mục