Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:2 x 6 =                      2 x 8 =                  5 x 9 =                   3 x 5 =3 x 6 =  ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  2 x 6 =                      2 x 8 =                  5 x 9 =                   3 x 5 =

  3 x 6 =                      3 x 8 =                  2 x 9 =                   4 x 5 =

  4 x 6 =                      4 x 8 =                  4 x 9 =                   2 x 5 =

  5 x 6 =                      5 x 8 =                 3 x  9 =                   5 x 5 =

  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SGK Toán 2

  3. Tính:

  a) 5 x 5 + 6 =                                      b)  4 x 8 – 17 =

  c) 2 x 9 – 18 =                                     d) 3 x 7 + 29 =

  4. Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

  5. Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

   1.

  2 x 6 = 12                         2 x 8 = 16                 

  3 x 6 = 18                         3 x 8 = 24                 

  4 x 6 = 24                          4 x 8 = 32                

  5 x 6 = 30                          5 x 8 = 40                

   

  5 x 9 = 45                   3 x 5 = 15

  2 x 9 = 18                   4 x 5 = 20

  4 x 9 = 36                   2 x 5 = 10

  3 x  9 = 27                  5 x 5 = 25

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SGK Toán 2

  3.

  a) 5 x 5 + 6 = 25 + 6 = 31                          b)  4 x 8 – 17 = 32 – 17 = 15

  c) 2 x 9 – 18 = 18 – 18 = 0                           d) 3 x 7 + 29 = 21 + 29 = 50

  4.

  7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

  2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

  Đáp số: 14 chiếc đũa.

  5.

  a) Độ dài đường gấp khúc là:

  3 + 3 + 3 = 9

  Đáp số: 9cm.

  b) Độ dài đường gấp khúc là:

  2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

  Đáp số: 10cm.

  Bài tập cùng chuyên mục