Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:2 x 5 =            3 x 7 =            4 x 4 =                5 x 10 =2 x 9 =            3 x 4 =     ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  2 x 5 =            3 x 7 =            4 x 4 =                5 x 10 =

  2 x 9 =            3 x 4 =            4 x 3 =                4 x 10 =

  2 x 4 =            3 x 3 =            4 x 7 =                3 x 10 =

  2 x 2 =            3 x 2 =            4 x 2 =                2 x 10 =

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 2

  3. So sánh:

  2 x 3…3 x 2                                   4 x 9….5 x 9

  4 x 6…4 x 3                                    5 x 2….2 x 5

  5 x 8….5 x 4                                  3 x 10…5 x 4

  4. Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện?

  5. Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  2 x 5 = 10            3 x 7 = 21            4 x 4 = 16                5 x 10 = 50

  2 x 9 = 18            3 x 4 =12             4 x 3 = 12                4 x 10 = 40

  2 x 4 = 8              3 x 3 = 9             4 x 7 = 28                3 x 10 = 30

  2 x 2 = 4              3 x 2 = 6             4 x 2 = 8                  2 x 10 = 20

  2.

  Điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải như sau: 12, 45, 32, 21, 40, 27, 14, 16.

  3.

  2 x 3 = 3 x 2                                   4 x 9 < 5 x 9

  4 x 6 > 4 x 3                                    5 x 2 = 2 x 5

  5 x 8  > 5 x 4                                  3 x 10 > 5 x 4

  4.

  8 học sinh mượn được số quyển truyện là:

  5 x 8 = 40 (quyển truyện)

  Đáp số: 40 quyển truyện.

  5.

  a) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

  3cm, 3cm,2cm, 4cm.

  Độ dài đường gấp khúc là:

  3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)

  Đáp số: 12cm

  b) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau: 3cm, 4cm, 5cm.

  Độ dài đường gấp khúc là:

  3 + 4 + 5 = 12 (cm)

  Đáp số: 12cm

  Bài tập cùng chuyên mục