Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 5200+400=       6300+500=       8600+200=    5600-400=        6800-500=        8800-200=b) 4000+3000=        6000+4000=          9000+1000=     7000-3000=         10000-6000=        10000-9000=     7000-3000=          10000-4000=...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 5200+400=       6300+500=       8600+200=

      5600-400=        6800-500=        8800-200=

  b) 4000+3000=        6000+4000=          9000+1000=

       7000-3000=         10000-6000=        10000-9000=

       7000-3000=          10000-4000=        10000-1000=

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 6924 + 1536                                     b)  8493 – 3667

      5718 + 636                                            4380 – 729

  3. Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1: 3 số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

  4. Tìm x:

  a) x + 1909 = 2050

  b) x – 586 = 3705

  c) 8462 – x = 762

  5. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.  

  a) 5200+400=5600    6300+500= 6800   8600+200=8800

      5600-400=5200     6800-500=6300     8800-200=8600

  b) 4000+3000=7000        6000+4000=9000          9000+1000=10000

       7000-3000=4000         10000-6000=4000        10000-9000=1000

       7000-3000=4000          10000-4000= 6000       10000-1000=9000

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3

  3.

  Số cây trồng thêm được là:

  948: 3 = 316 (cây)

  Số cây trồng được tất cả là:

  948 + 316 = 1264 (cây)

  Đáp số: 1264 cây

  4. 

  a) x + 1909 = 2050

      x = 2050 – 1909

      x = 141

  b) x – 586 = 3705

      x = 3075 + 586

      x = 4291

  c) 8462 – x = 762

      x = 8462 – 762

      x = 7700

  5.

  Có thể xếp thành hình tam giác như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục