Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:6: 3 =                    12: 3 =                 15: 3 =                    30: 3 =9: 3 =              ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  6: 3 =                    12: 3 =                 15: 3 =                    30: 3 =

  9: 3 =                    27: 3 =                  24: 3 =                   18: 3 =

  2. Tính nhẩm:

  3 x 6 =                       3 x 9 =                  3 x 3 =                 3 x 1 =

  18: 3 =                     27  :3 =                  9  :3 =                  3: 3 =

  3. Tính (theo mẫu):

  8cm: 2 = 4cm                            9kg: 3 =

  15cm: 3 =                                  21l: 3 =           

  14cm: 2 =                               10dm: 2 =

  4. Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

  5. Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu?

  Lời giải chi tiết

  1.

  6: 3 = 2                    12: 3 = 4               15: 3 = 5                 30: 3 = 10

  9: 3 = 3                    27: 3 = 9               24: 3 = 8                 18: 3 = 6

  2.

  3 x 6 = 18                    3 x 9 = 27              3 x 3 = 9                 3 x 1 = 3

  18: 3 = 6                    27:3 = 9                9: 3 = 3                 3: 3 = 1

  3.

  8cm: 2 = 4cm                               9kg: 3 = 3kg.

  15cm: 3 = 5cm                              21l: 3 = 7l          

  14cm: 2 = 7cm                             10dm: 2 = 5dm.

  4.

  Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

  15: 3 = 5 (kg)

  Đáp số: 5 kg.

  5.

  Số can dầu là: 

  27: 3 = 9 (can dầu)

  Đáp số: 9 can dầu.

  Bài tập cùng chuyên mục