Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:8: 4 =                      12: 4 =             20: 4 =                      28: 4 =36: 4 =              ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  8: 4 =                      12: 4 =             20: 4 =                      28: 4 =

  36: 4 =                    24: 4 =             40: 4 =                      32: 4 =

  2. Tính nhẩm:

  4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

  12: 4 =                8: 4 =                4: 4 =                       16: 4 =

  12: 3 =                8: 2 =                4: 1 =

  3. Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

  4. Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó?

  5. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\) số con hươu:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  8: 4 = 2                 12: 4 = 3           20: 4 = 5               28: 4 = 7

  36: 4 = 8               24: 4 = 6           40: 4 = 10             32: 4 = 8

  2.

  4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16

  12: 4 = 3              8: 4 = 2               4: 4 = 1              16: 4 = 4

  12: 3 = 4              8: 2 = 4               4: 1 = 4

  3. 

  Số học sinh mỗi tổ là:

  40: 4 = 10 (học sinh)

  Đáp số: 10 học sinh.

  4.

  Số thuyền cần có là:

  12: 4 = 3 (thuyền)

  Đáp số: 3 thuyền.

   5.

  Ở hình a, có \({1 \over 4}\) số con hươu đã được khoanh vào.

  Bài tập cùng chuyên mục