Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:10: 5 =                 15: 5 =              20: 5 =                      25: 5 =30: 5 =                 45:...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  10: 5 =                 15: 5 =              20: 5 =                      25: 5 =

  30: 5 =                 45: 5 =              35: 5 =                      50: 5 =

  2. Tính nhẩm:

  5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

  10: 2 =                15: 3 =               20: 4 =                   5: 1 =

  10: 5 =                15: 5 =               20: 5 =                   5: 5 =

  3. Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?

  4. Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?

  5. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  10: 5 = 2            15: 5 = 3            20: 5 = 4              25: 5 = 5

  30: 5 = 6            45: 5 = 9            35: 5 = 7              50: 5 = 10

  2.

  5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20              5 x 1 = 5

  10: 2 = 5            15: 3 = 5             20: 4 = 5               5: 1 = 5

  10: 5 = 2            15: 5 = 3             20: 5 = 4               5: 5 = 1

  3.

  Số vở của mỗi bạn là:

  35: 5 = 7 (quyển vở)

  Đáp số: 7 quyển vở.

  4.

  Số đĩa cam là:

  25: 5 = 5 (đĩa)

  Đáp số: 5 đĩa cam.

  5.

  Hình a đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi.

  Bài tập cùng chuyên mục