Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính (theo mẫu):Mẫu: 3 x 4: 2 = 12: 2 = 6a) 5 x 6: 3 = b) 6: 3  x 5 =c) 2 x 2 x 2 =2. Tìm \(x\):a) \(x + 2 = 6\)    \(x\times 2 = 6\)b) \(3 + x = 15\)    \(3\times x...

  Đề bài

  1. Tính (theo mẫu):

  Mẫu: 3 x 4: 2 = 12: 2 = 6

  a) 5 x 6: 3 = 

  b) 6: 3  x 5 =

  c) 2 x 2 x 2 =

  2. Tìm \(x\):

  a) \(x + 2 = 6\)

      \(x\times 2 = 6\)

  b) \(3 + x = 15\)

      \(3\times x = 15\)

  3. Hình nào đã được tô màu:

  \({1 \over 2}\) số ô vuông?

  \({1 \over 3}\) số ô vuông?

  \({1 \over 4}\) số ô vuông?

  \({1 \over 5}\)  số ô vuông?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2

  4. Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

  5. Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 5 x 6: 3 = 30  :3 = 10

  b) 6: 3  x 5 = 2 x 5 = 10

  c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

  2.

  a) \(x + 2 = 6\)

       \(x\quad = 6 -2 \)

        \(x\quad= 4\)

   \(x\times 2 = 6\)

    \(x\quad = 6: 2 \)

       \(x = 3\)

  b) \(3 + x = 15\)

             \(x = 15: 3\)

             \(x = 5\)

    \(3\times x = 15\)

                \(x=15: 3\)

                \(x = 5\)

  3.

  Hình C đã được tô màu \({1 \over 2}\)  số ô vuông.

  Hình A đã được tô màu \({1 \over 3}\)  số ô vuông  .

  Hình D đã được tô màu  \({1 \over 4}\)  số ô vuông.

  Hình B đã được tô màu \({1 \over 5}\)  số ô vuông.

  4.

  Số con thỏ có tất cả là:

  5 x 4 = 20 (con thỏ)

  Đáp số: 20 con thỏ.

  5. Ta có cách xếp như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2

  BaitapSachgiaokhoa.com

    

  Bài tập cùng chuyên mục