Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính:a) \(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}\);                 b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}\)              c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}\)2. Tính:a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\);                   b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}\);    c) \(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}\)                    d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}\)3. Tính (theo mẫu) Mẫu:   \(2-\frac{3}{4}= \frac{8}{4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}\)a) \(2-\frac{3}{2}\);           ...

  Đề bài

  1. Tính:

  a) \(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}\);                 b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}\)              c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}\)

  2. Tính:

  a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\);                   b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}\);    

  c) \(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}\)                    d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}\)

  3. Tính (theo mẫu) 

  Mẫu:   \(2-\frac{3}{4}= \frac{8}{4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}\)

  a) \(2-\frac{3}{2}\);                  b) \(5-\frac{14}{3}\);                   c) \(\frac{37}{12}- 3\)

  4. Rút gọn rồi tính:

  a) \(\frac{3}{15}-\frac{5}{35}\);                      b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}\);  

  c) \(\frac{15}{25}-\frac{3}{21}\);                    d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}\)

  5. Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là \(\frac{5}{8}\) ngày, trong đó thời gian học của Nam là \(\frac{1}{4}\) ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4

  – Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

  – Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

  Lời giải chi tiết

  1. a) \(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}= \frac{8-5}{3}=\frac{3}{3}=1\);  

      b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}= \frac{16-9}{5}=\frac{7}{5}\)

      c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}= \frac{21-3}{8}= \frac{18}{8}={9 \over 4}\)

  2. a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\) = \(\frac{21}{28}- \frac{8}{28}= \frac{13}{28}\)

      b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}= \frac{3×2}{8×2}- \frac{5}{16}= \frac{6}{16}-\frac{5}{16}= \frac{1}{16}\)

     c) \(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}=\frac{7×3}{5×3}- \frac{2×5}{3×5}= \frac{21}{15}-\frac{10}{15}= \frac{11}{15}\)

     d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}= \frac{31}{36}-\frac{5×6}{6×6} = \frac{31}{36}-\frac{30}{36}= \frac{1}{36}\)

  3. a) \(2-\frac{3}{2}= \frac{4}{2}-\frac{3}{2}= \frac{1}{2}\)

      b) \(5-\frac{14}{3}= \frac{15}{3}-\frac{14}{3}= \frac{1}{3}\)

      c) \(\frac{37}{12}- 3= \frac{37}{12}-\frac{36}{12}=\frac{1}{12}\)

  4. a) \(\frac{3}{15}-\frac{5}{35}= \frac{1}{5}-\frac{1}{7}=\frac{7}{35}-\frac{5}{35}=\frac{2}{35}\)

     b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}= \frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\)

    c) \(\frac{15}{25}-\frac{3}{21}= \frac{3}{5}-\frac{1}{7}=\frac{21}{35}-\frac{5}{35}=\frac{16}{35}\)

    d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}= \frac{2}{3}-\frac{1}{2}= \frac{4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{6}\)

  5. Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày chiếm số phần của một ngày là:

                       \(\frac{5}{8}-\frac{1}{4}={5 \over 8} – {2 \over 8}=\frac{3}{8}\) (ngày)

                                                                Đáp số: \( \frac{3}{8}\) ngày

  Bài tập cùng chuyên mục