Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =6: 2 =  ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =

  6: 2 =                     12: 3 =                20: 4 =                     5: 5 =

  6: 3 =                     12: 4 =                20: 5 =                     5: 1 =

  2. Tính nhẩm (theo mẫu):

  a) 20 x 2 =?

  2 chục x 2 = 4 chục

  20 x 2 = 40

  30 x 3 =                   20 x 3 =

  20 x 4 =                   30 x 2 =

  40 x 2 =                   20 x 5 =

  b) 40: 2 =?

  4 chục: 2 = 2 chục

  40: 2 = 20

  60: 2 =                    60: 3 =

  80: 2 =                    80: 4 =

  90: 3 =                    80: 2 =

  3.

  a) Tìm \(x\):

  \(x\times 3 = 15\) ;                \(4\times x = 28\).

  b) Tìm y:

    y: 2 = 2                     y: 5 = 3

  4. Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo?

  5. Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5

  6: 2 = 3                   12: 3 = 4               20: 4 = 5                     5: 5 = 1

  6: 3 = 2                   12: 4 = 3               20: 5 = 4                     5: 1 = 5

  2.

  a) 30 x 3 = 90                       20 x 3 = 60

     20 x 4 = 80                        30 x 2 = 60

     40 x 2 = 80                        20 x 5 = 100

  b) 60: 2 = 30                       60: 3 = 20

      80: 2 = 40                       80: 4 = 20

      90: 3 = 30                       80: 2 = 40

  3.

  a) \(x\times 3 = 15\)                         \(4 \times x = 28\)

       \(x\quad = 15: 3\)                                    \(x = 28: 4\)

        \(x\quad = 5\)                                          \(x = 7\)

  b) y: 2 = 2                           y: 5 = 3

           y = 2 x 2                           y = 3 x 5

           y = 4                                y = 15

  4.

  Số tờ báo của mỗi tổ là:

  24: 4 = 6 (tờ báo)

  Đáp số: 6 tờ báo

  5.

  Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục