Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:9 + 1 + 5 =                   8 + 2 + 6 =                        7 + 3 + 4 = 9 + 1 + 8 =        ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  9 + 1 + 5 =                   8 + 2 + 6 =                        7 + 3 + 4 = 

  9 + 1 + 8 =                   8 + 2 + 1 =                        7 + 3 + 6 = 

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2

  3. Đặt tính rồi tính:

  24 + 6;                 48 + 12;               3 + 27.

  4. Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

  5. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2

   


  Lời giải chi tiết

  1. 

  9 + 1 + 5 = 15             8 + 2 + 6 = 16                   7 + 3 + 4 = 14

  9 + 1 + 8 = 18             8 + 2 + 1 = 11                   7 + 3 + 6 = 16

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2

   4. 

  Tóm tắt

  Nữ: 14 học sinh

  Nam: 16 học sinh

  Tất cả có:…. học sinh?

  Giải

  Số học sinh của cả lớp là:

  14 + 16 = 30 (học sinh)

  Đáp số: 30 học sinh

  5. 

  Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.

  Bài tập cùng chuyên mục