Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:9 + 4 =            9 + 3 =            9 + 2 =              6 + 9 =9 + 6 =            9 + 5 =      ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  9 + 4 =            9 + 3 =            9 + 2 =              6 + 9 =

  9 + 6 =            9 + 5 =            9 + 9 =              5 + 9 = 

  9 + 8 =            9 + 7 =            9 + 1 =              2 + 9 = 

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Toán 2

  3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

  9 + 9… 19           9 + 8… 8 + 9             9 + 5… 9 + 6

  9 + 9… 15           2 + 9… 9 + 2             9 + 3… 9 + 2

  4. Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

   

  5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

  Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Toán 2 

  A. 3 đoạn thẳng

  B. 4 đoạn thẳng

  C. 5 đoạn thẳng

  D. 6 đoạn thẳng

  Lời giải chi tiết

  1. 

  9 + 4 = 13           9 + 3 = 12           9 + 2 = 11             6 + 9 = 15

  9 + 6 = 15           9 + 5 = 14           9 + 9 = 18             5 + 9 = 14

  9 + 8 = 17           9 + 7 = 16           9 + 1 = 10             2 + 9 = 11

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Toán 2

  3.

  9 + 9 < 19           9 + 8 = 8 + 9             9 + 5 < 9 + 6

  9 + 9 > 15           2 + 9 = 9 + 2             9 + 3 > 9 + 2

  4. 

  Tóm tắt

  Gà trống: 19 con

  Gà mái: 25 con

  Có tất cả:… con? 

  Giải

  Số gà trong sân có tất cả là

  19 + 25 = 44 (con gà)

  Đáp số: 44 con gà

  5. 

  Khoanh vào chữ D.

  Bài tập cùng chuyên mục