Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:8 + 2 =           8 + 3 =            8 + 4 =              8 + 5 = 8 + 6 =           8 + 7 =      ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  8 + 2 =           8 + 3 =            8 + 4 =              8 + 5 = 

  8 + 6 =           8 + 7 =            8 + 8 =              8 + 9 = 

  18 + 6 =         18 + 7 =           18 + 8 =            18 + 9 = 

  2. Đặt tính rồi tính:

  38 + 15;           48 + 24;           68 + 13;  

  78 + 9;           58 + 26;

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Gói kẹo chanh: 28 cái

  Gói kẹo dừa: 26 cái

  Cả hai gói:… cái?

  4. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2

  5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

                      28 + 4 =? 

  A. 68

  B. 22

  C. 32

  D. 24

  Lời giải chi tiết

  1. 

  8 + 2 = 10          8 + 3 = 11           8 + 4 = 12             8 + 5 = 13

  8 + 6 = 14          8 + 7 = 15           8 + 8 = 16             8 + 9 = 17

  18 + 6 = 24        18 + 7 = 25          18 + 8 = 26         18 + 9 = 27

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2

  3.

  Số kẹo cả hai gói kẹo có là:

  28 + 26 = 54 ( cái )

  Đáp số: 54 cái kẹo

  4. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2

  5. 

  Khoanh vào chữ C.

  Bài tập cùng chuyên mục