Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:7 + 4 =              7 + 6 =               7 + 8 =               7 + 9 =4 + 7 =              6 +...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  7 + 4 =              7 + 6 =               7 + 8 =               7 + 9 =

  4 + 7 =              6 + 7 =               8 + 7 =                9 + 7 = 

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 2

  3. Tính nhẩm:

  7 + 5 =                                7 + 6 =

  7 + 3 + 2 =                          7 + 3 + 3 =

  7 + 8 =                                7 + 9 =

  7 + 3 + 5 =                           7 + 3 + 6 =

  4. Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

  5. Điền dấu + hoặc dấu – vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

  a) 7… 6 = 13                     b) 7… 3… 7 = 11

  Lời giải chi tiết

  1. 

  7 + 4 = 11             7 + 6 = 13               7 + 8 = 15               7 + 9 = 16

  4 + 7 = 11             6 + 7 = 13               8 + 7 = 15               9 + 7 = 16

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 2

  3.

  7 + 5 = 12                               7 + 6 = 13

  7 + 3 + 2 = 12                         7 + 3 + 3 = 13

  7 + 8 = 15                               7 + 9 = 16

  7 + 3 + 5 = 15                          7 + 3 + 6 = 16

  4.

  Số tuổi của anh là

  7 + 5 = 12 ( tuổi )

  Đáp số: 12 tuổi.

  5.

  a) 7 + 6 = 13                     b) 7 – 3 + 7 = 11

  Bài tập cùng chuyên mục