Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:7 + 3 =                  7 + 4 =                  7 + 5 =               7 + 6 =7 + 7 =          ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  7 + 3 =                  7 + 4 =                  7 + 5 =               7 + 6 =

  7 + 7 =                  7 + 8 =                  7 + 9 =               7 + 10 = 

  5 + 7 =                  6 + 7 =                  8 + 7 =               9 + 7 = 

  2. Đặt tính rồi tính:

  37 + 15;           47 + 18;             24 + 17;             67 + 9.

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Thúng cam có: 28 quả

  Thúng quýt có: 37 quả

  Cả hai thúng có:… quả?

  4. Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

  19 + 7… 17 + 9                      23 + 7… 38 – 8

  17 + 9… 17 + 7                      16 + 8… 28 – 3

  5. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  7 + 3 = 10                         7 + 4 = 11             

  7 + 7 = 14                         7 + 8 = 15             

  5 + 7 = 12                         6 + 7 = 13            

   

  7 + 5 = 12                        7 + 6 = 13

  7 + 9 = 16                        7 + 10 = 17

   8 + 7 = 15                       9 + 7 = 16

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2

  3.

  Số quả cả hai thúng có là:

  28 + 37 = 65 ( quả )

  Đáp số: 65 quả.

  4.

  19 + 7 = 17 + 9                      23 + 7 = 38 – 8

  17 + 9 > 17 + 7                      16 + 8 < 28 – 3

  5.

  Kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:

  27 – 5;       19 + 4;         17 + 4.

  Bài tập cùng chuyên mục