Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2


  Đề bài1. b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?2. Câu nào đúng? Câu nào sai?a) Quả cam nặng hơn 1kg.b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.3. Tính:3kg + 6kg...

  Đề bài

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2

  b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2

  2. Câu nào đúng? Câu nào sai?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2

  a) Quả cam nặng hơn 1kg.

  b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

  c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

  d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

  e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

  g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

  3. Tính:

  3kg + 6kg – 4kg =                         8kg – 4kg + 9kg = 

  15kg – 10kg + 7kg =                     16kg + 2kg – 5kg = 

  4. Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

  5. Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam?

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) Túi cam cân nặng 1kg.

  b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

  2. 

  Câu a) sai                  Câu d) sai

  Câu b) đúng               Câu e) sai

  Câu c) đúng                Câu g) đúng

  3.

  3kg + 6kg – 4kg = 5kg                         8kg – 4kg + 9kg = 13kg

  15kg – 10kg + 7kg = 12kg                    16kg + 2kg – 5kg = 13kg

  4.

  Số kg gạo nếp là 

  26 – 16 = 10 (kg)

  Đáp số: 10kg

  5. 

  Số kg con ngỗng cân nặng là:

  2 + 3 = 5 (kg)

  Đáp số: 5kg

  Bài tập cùng chuyên mục