Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:6 + 6 =               6 + 7 =                 6 + 8 =                  6 + 9 = 6 + 0 =          ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  6 + 6 =               6 + 7 =                 6 + 8 =                  6 + 9 = 

  6 + 0 =               7 + 6 =                 8 + 6 =                  9 + 6 =

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2

  3. Số?

  6 +… = 11                … + 6 = 12                 6 +… = 13

  4. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2

  – Có mấy điểm ở trong hình tròn?

  – Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

  – Có tất cả bao nhiêu điểm?

  5. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

  7 + 6… 6 + 7                              6 + 9 – 5… 11

  8 + 8… 7 + 8                              8 + 6 – 10… 3

  Lời giải chi tiết

  1. 

  6 + 6 = 12              6 + 7 = 13                6 + 8 = 14                 6 + 9 = 15

  6 + 0 = 6                7 + 6 = 13                8 + 6 = 14                9 + 6 = 15

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2 

  3.

  6 + 5 = 11                6 + 6 = 12                 6 + 7 = 13

  4. 

  – Có 6 điểm ở trong hình tròn.

  – Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

  – Số điểm có tất cả là: 6 + 9 = 15 ( điểm )

  5. 

  7 + 6 = 6 + 7                              6 + 9 – 5 < 11

  8 + 8 > 7 + 8                              8 + 6 – 10 > 3

  Bài tập cùng chuyên mục