Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết (theo mẫu):85 = 80 + 536 =.........71 =.........94 =.........2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:                    57 = 50 + 73. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm34... 38        ...

  Đề bài

  1. Viết (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 2

  85 = 80 + 5

  36 =………

  71 =………

  94 =………

  2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

                      57 = 50 + 7

  3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

  34… 38           27… 72             80 + 6… 85

  72… 70           68… 68            40 + 4… 44

   4. Viết các số 33, 54, 45, 28:

  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

  5. Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Chục Đơn vị Viết số Đọc số
  8 5 85 Tám mươi lăm
  3 6 36 Ba mươi sáu
  7 1 71 Bảy mươi mốt
  9 4 94 Chín mươi tư

  85 = 80 + 5

  36 = 30 + 6

  71 = 70 + 1

  94 = 90 + 4.

  2.

  57 = 50 + 7

  98 = 90 + 8

  61 = 60 + 1

  74 = 70 + 4

  47 = 40 + 7

  3. 

  34 < 38           27 < 72             80 + 6 > 85

  72 > 70           68 = 68            40 + 4 = 44

  4. 

  a) 28, 33, 45, 54

  b) 54, 45, 33, 28

  5. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục