Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tìm x:a) x + 8 = 10;               b) x + 7 = 10;                c) 30 + x = 58.2. Tính nhẩm: 9 + 1 =                8 + 2...

  Đề bài

  1. Tìm x:

  a) x + 8 = 10;               b) x + 7 = 10;                c) 30 + x = 58.

  2. Tính nhẩm: 

  9 + 1 =                8 + 2 =                   3 + 7 = 

  10 – 9 =               10 – 8 =                  10 – 3 = 

  10 – 1 =               10 – 2 =                  10 – 7 =

  3. Tính: 

  10 – 1 – 2 =                 10 – 3 – 4 =                  19 – 3 – 5 =

  10 – 3      =                 10 – 7      =                   19- 8      = 

  4 . Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt?

  5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Tìm x, biết: x + 5 = 5 

  A. x = 5

  B. x = 10

  C. x = 0

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) x + 8 = 10;               b) x + 7 = 10;                c) 30 + x = 58

            x = 10 – 8                     x = 10 – 7                       x = 58 – 30

            x = 2;                           x = 3                              x = 28

  2. 

  9 + 1 = 10               8 + 2 = 10                  3 + 7 = 10

  10 – 9 = 1               10 – 8 = 2                   10 – 3 = 7 

  10 – 1 = 9               10 – 2 = 8                   10 – 7 = 3

  3. 

  10 – 1 – 2 = 7                10 – 3 – 4 = 3                 19 – 3 – 5 = 11

  10 – 3 = 7                     10 – 7 = 3                      19 – 8 = 11

  4. 

  Số quả quýt là:

  45 – 25 = 20 ( quả )

  Đáp số: 20 quả quýt.

  5. 

  Khoanh đáp án C.

  Bài tập cùng chuyên mục