Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:11 - 2 =               11 - 4 =              11 - 6 =                 11 - 8 =11 - 3 =              ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  11 – 2 =               11 – 4 =              11 – 6 =                 11 – 8 =

  11 – 3 =               11 – 5 =              11 – 7 =                11 – 9 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 41 – 25;               51 – 35;             81 – 48

  b) 71 – 9;                 38 + 47;            29 + 6.

  3. Tìm x: 

  a) x + 18 = 61;            b) 23 + x = 71;                c) x + 44 = 81

  4. Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

  5. Đặt tính “+” hoặc “-” vào chỗ trống.

  9… 6 = 15               16… 10 = 6                11… 8 = 3

  11… 6 = 5               10… 5 = 5                  8… 8 = 16

  11… 2 = 9                8… 6 = 14                 7… 5 = 12

  Lời giải chi tiết

  1. 

  11 – 2 = 9              11 – 4 = 7             11 – 6 = 5              11 – 8 = 3

  11 – 3 = 8              11 – 5 = 6             11 – 7 = 4              11 – 9 = 2

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 SGK Toán 2

  3.

  a) x + 18 = 61                            b) 23 + x = 71

      x         = 61 – 18                                   x = 71 – 23

      x         = 43                                          x = 48

  c) x + 44 = 81

      x         = 81 – 44

      x         = 37

  4.

  Số ki-lô-gam táo cửa hàng còn lại là

  51 – 26 = 25 (kg)

  Đáp số: 25 kg táo.

  5.

  9 + 6 = 15               16 – 10 = 6               11 – 8 = 3

  11 – 6 = 5                10 – 5 = 5                 8 + 8 = 16

  11 – 2 = 9                8 + 6 = 14                7 + 5 = 12

  Bài tập cùng chuyên mục