Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Tính nhẩm:50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =50 + 30 =                  60 + 30 =      ...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2

  2. Tính nhẩm:

  50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =

  50 + 30 =                  60 + 30 =                    40 + 20 =

  3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

  a) 43 và 25;            b) 20 và 68;            c) 5 và 21

  4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

  5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2

  2.

  50 + 10 + 20 = 80          60 + 20 + 10 = 90             40 + 10 + 10 = 60

  50 + 30 = 80                  60 + 30 =  90                    40 + 20 = 60

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2

  4.

  Số học sinh đang ở trong thư viện là:

  25 + 32 = 57 (học sinh)

  Đáp số: 57 học sinh.

  5. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục