Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69, 70 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 17 x 86;                 b) 428 x 39;                 c) 2056 x 23.2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:m33023230m x 78    3. Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 17 x 86;                 b) 428 x 39;                 c) 2056 x 23.

  2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

  m

  3

  30

  23

  230

  m x 78

   

   

   

   

  3. Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

  4. Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

  5. Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

  Lời giải chi tiết

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69, 70 SGK Toán 4

  2. 

  m

  3

  30

  23

  230

  m x 78

  234

  2340

  1794

  17940

  3.

  Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

           75 x 60 = 4500(lần)

  Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

          4500 x 24 = 108000 (lần)

                                       Đáp số: 108000 lần.

  4. 

  Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

               5200 x 13 = 67600 (đồng)

  Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

               5500 x 18 = 99000 (đồng)

  Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

               67600 + 99000 = 166600 (đồng)

                                                Đáp số: 166600 đồng

  5. 

  Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

                30 x 12 = 360 (học sinh)

  Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

                35 x 6 = 210 (học sinhh)

  Tổng số học sinh của trường là:

                360 + 210 = 570 (học sinh)

                                                   Đáp số: 570 học sinh.

  BaitapSachgiaokhoa.com


  Bài tập cùng chuyên mục