Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:18 - 9 =                  16 - 8 =                   14 - 7 =                17 - 9 = 17 - 8 =        ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  18 – 9 =                  16 – 8 =                   14 – 7 =                17 – 9 = 

  17 – 8 =                  15 – 7 =                   13 – 6 =                12 – 8 =

  16 – 7 =                  14 – 6 =                   12 – 5 =                16 – 6 =

  15 – 6 =                  13 – 5 =                   11 – 4 =                14 – 5 =

  12 – 3 =                  12 – 4 =                   10 – 3 =                11 – 3 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 35 – 8;               57 – 9;                 63 – 5;

  b) 72 – 34;             81 – 45;                94 – 36.

  3. Tìm x:

  a) x + 7 = 21;                  b) 8 + x = 42;                    c) x – 15 = 15.

  4. Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

  5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2

  Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

  A. Khoảng 7cm                          C. Khoảng 9cm

  B. Khoảng 8cm                          D. Khoảng 10cm.

  Lời giải chi tiết

  1.

  18 – 9 = 9                     16 – 8 = 8                  14 – 7 = 7               

  17 – 8 = 9                     15 – 7 = 8                  13 – 6 = 7               

  16 – 7 = 9                     14 – 6 = 8                  12 – 5 = 7               

  15 – 6 = 9                     13 – 5 = 8                  11 – 4 = 7               

  12 – 3 = 9                     12 – 4 = 8                  10 – 3 = 7               

   

  17 – 9 = 8

  12 – 8 = 4

  16 – 6 = 10

  14 – 5 = 9

  11 – 3 = 8

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2

  3. 

  a) x + 7 = 21;                                            b) 8 + x = 42;                  

      x       = 21 – 7                                                   x = 42 – 8  

      x       = 14                                                        x = 34   

   c) x – 15 = 15.

      x        = 15 + 15

      x       = 30

  4. 

  Số kg thùng bé có là

  45 – 6 = 39 (kg)

  Đáp số: 39 kg đường.

  5. 

  Khoanh vào C.

  Bài tập cùng chuyên mục